Friday, May 19, 2017

شياف و ماتحت و دکتر عصبانی

آقای پشت‌کوهی دل‌درد گرفته بود، رفت پيشِ دکتر.
دکتر نسخه‌ای نوشت و گفت: البتّه، اين دارو را نبايد بخوری، بلکه بايد روزی دو مرتبه آن را شياف کنی.
پشت‌کوهی پرسيد: شياف يعنی چی؟
دکتر گفت: يعنی از طريقِ ماتحت بايد استفاده کنی.
پشت‌کوهی پرسيد: ماتحت چيه؟
دکتر گفت: يعنی بکن تویِ کونِ‌ت.
پشت‌کوهی گفت: آقایِ دکتر، شما امروز عصبانی شدی، فحش می‌دی؛ من می‌رم، فردا ميام طرزِ استفاده‌شو می‌پرسم.


No comments:

Post a Comment